MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Otcovská dovolená

Dne 1. února 2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění. Tatínkové tak mají
od února možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou.

Nárok na otcovskou dávku má zaměstnanec, který pečuje o dítě, jehož je otcem
nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů. Dovolenou
musí zaměstnanec nastoupit nejdéle do 6 týdnů ode dne narození dítěte
nebo ode dne převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Dítě však ke dni převzetí musí být mladší 7 let. Výhodu otcovské je tak možné využít už pro děti narozené od 21. prosince 2017.

Osoba samostatně výdělečně činná může čerpat otcovskou dávku, pokud se účastní
na nemocenském pojištění po dobu minimálně 3 měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou dovolenou.

Otcovská dávka náleží jen jednou, a to i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.

Délka otcovské dovolené činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou dovolenou.

Výše otcovské se počítá stejně jako mateřská. Výše otcovské dávky za kalendářní den tak činí
70 % denního vyměřovacího základu, přičemž pro vyměřovací základ je stanovena maximální výše.

Nástup na otcovskou dovolenou nemusí být odsouhlasen zaměstnavatelem.

Vedle otcovské dovolené má otec nadále nárok na rodičovskou dovolenou. Může ji čerpat
až do tří let dítěte. Jeho pracovněprávní nároky v souvislosti s rodičovskou dovolenou se posuzují obdobně, jako nároky ženy.