MGR. BLANKA MÜLLER           

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Vybrané novely zákona k 1. lednu 2018


Zvýšení minimální mzdy

Základní měsíční sazba minimální mzdy se od 1. ledna 2018 zvyšuje z 11 000 Kč
na 12 200 Kč a základní hodinová sazba z 66 Kč na 73,20 Kč.


Novela zákona o státní sociální podpoře

Od 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona o státní sociální podpoře. Je tak možné žádat
o zvýšené přídavky na dítě.
Mění se i podmínky, podle kterých se posuzuje nárok na dávku
a její výši. Novela zákona přináší ve vztahu k sociální dávce přídavek na dítě několik změn. Zahrnuje to zvýšení hranice příjmů, zvýšení vyplácených dávek i změny podmínek (například změna období, za které se posuzuje příjem). Na přídavky na dítě by tak mělo mít nárok více rodin.

Nárok na přídavky na dítě bude nově i při vyšším příjmu. Až do konce roku 2017 platilo,
že na přídavky na dítě měly nárok společně posuzované osoby, pokud jejich průměrný měsíční příjem za rozhodné období nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. Od 1. 1. 2018, je nově nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima. V reálné praxi to může znamenat, že řadě rodin, tak nově vznikl nárok,
i když dosud kritéria pro přiznání této dávky nesplňovaly.

Namísto kalendářního roku se nově posuzuje příjem pouze za předchozí kalendářní čtvrtletí (např. v červenci 2018 se bude posuzovat příjem za období duben-červen 2018).

Tato změna by měla lépe odrážet aktuální finanční situaci v rodině.

Novela zákona také zavádí dvě různé "sazby" přídavků na dítě. Zůstává zachována původní výše této sociální dávky - ta platí i nadále (stejná jako v předchozích několika letech):

  • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
  • Dítě 6 - 15 roků = 610 Kč měsíčně
  • Dítě 15 - 26 roků = 700 Kč měsíčně

Při splnění určitých podmínek ale vzniká nárok na zvýšené přídavky. A to o 300 Kč.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že nárok na zvýšené přídavky na dítě má ten, kdo pracuje
nebo dostává nějaký "podobný" příjem, jako je výplata.


Znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků od 1. ledna 2018

V prosinci 2016 byla schválena novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.),
která přinesla mj. znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitých věcí. Předkupní právo měli spoluvlastníci v občanském zákoníku platném do prosince 2013.
Novelou občanského zákoníku je opět s účinností od 1.1.2018 znovuzavedeno předkupní právo spoluvlastníků. Spoluvlastník je tedy oprávněn uplatnit předkupní právo, a to u úplatných
i bezúplatných převodů nemovitých věcí. Novela řeší také možnost spoluvlastníka se takového předkupního práva výslovně vzdát.