MGR. BLANKA MÜLLER                 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

Palmáre


Ve většině případů se jedná o smluvní odměnu za právní služby, na jejíž výši se advokát 
s klientem dohodne. 

Výše odměny je stanovena především dle povahy, složitosti a časové náročnosti případu, hodnoty transakce, odpovědnosti kanceláře, časových požadavků klienta na vyřízení věci, komunikace s klientem v cizím jazyce apod.

V případě trvalé spolupráce kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou slev či paušálů.

Odměna za poskytování právních služeb je konkretizována v rámci první právní konzultace nebo po ní, tedy v okamžiku, kdy je advokát seznámen se specifiky případu.

Odměna hodinová

Nejčastější druh odměny, V tomto případě je stanovena dle času vynaloženého kanceláří při poskytování právních služeb, přičemž odměna (cena) se vypočte jako násobek hodinové sazby
a odpovídajícího počtu hodin právních služeb advokátní kanceláře.

Odměna dle adv. tarifu

Stanovená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., v platném znění, určující výši ceny za poskytnutí právních služeb v případech, kdy se advokátní kancelář a klient na odměně nedohodnou jinak.

Pro bono

Bezplatnými odbornými právními službami či službami za sníženou odměnu podporujeme projekty a skupiny, na kterých nám záleží, a které tyto služby skutečně potřebují.

Převážně se jedná o útulky a jiná záchranná zařízení pro zvířata.

K ceně za právní služby je třeba připočíst DPH.

Odměna paušální

Sjednaná za vykonání určité právní služby/právních služeb nebo za poskytování sjednaného rozsahu právních služeb po určité období (zpravidla měsíc).

Podílová odměna

V některých případech je možné se dohodnout
i na podílové odměně či na kombinaci podílové odměny s jinou smluvní odměnou. Podílová odměna je stanovena podílem na hodnotě věci či plnění z kauzy (z právního sporu či jiného právního vztahu apod.), kdy se paušální cena vypočte jako procentuální podíl na hodnotě věci či plnění.

Zrušení právní konzultace

V případě zrušení právní konzultace v čase kratším než 48 hod. před sjednaným termínem právní konzultace, činí storno poplatek 100% částky.