MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

Palmáre


Ve většině případů se jedná o smluvní odměnu za právní služby, na jejíž výši se advokát 
s klientem dohodne. 

Výše odměny je stanovena především dle povahy, složitosti a časové náročnosti případu, hodnoty transakce, odpovědnosti kanceláře, časových požadavků klienta na vyřízení věci, komunikace s klientem v cizím jazyce apod.

V případě trvalé spolupráce kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou slev či paušálů.

Odměna za poskytování právních služeb je konkretizována v rámci první právní konzultace nebo po ní, tedy v okamžiku, kdy je advokát seznámen se specifiky případu.

Odměna hodinová

Nejčastější druh odměny, V tomto případě je stanovena dle času vynaloženého kanceláří při poskytování právních služeb, přičemž odměna (cena) se vypočte jako násobek hodinové sazby
a odpovídajícího počtu hodin právních služeb advokátní kanceláře.

Odměna dle adv. tarifu

Stanovená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., v platném znění, určující výši ceny za poskytnutí právních služeb v případech, kdy se advokátní kancelář a klient na odměně nedohodnou jinak.

Pro bono

Bezplatnými odbornými právními službami či službami za sníženou odměnu podporujeme projekty a skupiny, na kterých nám záleží, a které tyto služby skutečně potřebují.

Převážně se jedná o útulky a jiná záchranná zařízení pro zvířata.

Odměna paušální

Sjednaná za vykonání určité právní služby/právních služeb nebo za poskytování sjednaného rozsahu právních služeb po určité období (zpravidla měsíc).

Podílová odměna

V některých případech je možné se dohodnout
i na podílové odměně či na kombinaci podílové odměny s jinou smluvní odměnou. Podílová odměna je stanovena podílem na hodnotě věci či plnění z kauzy (z právního sporu či jiného právního vztahu apod.), kdy se paušální cena vypočte jako procentuální podíl na hodnotě věci či plnění.

Kombinace různých typů odměn

Možná je také kombinace např. hodinové sazby, podílové odměny či odměny za "přísudek". Kombinací  pro sjednání odměny je nespočet. Možné je také sjednání individuální odměny, na které se strany dohodnou.

Zrušení právní konzultace

V případě zrušení právní konzultace v čase kratším než 48 hod. před sjednaným termínem právní konzultace, činí storno poplatek 100% částky.

K ceně za právní služby je třeba připočíst DPH.