MGR. BLANKA MÜLLER                    

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Daň z nabytí nemovitých věcí hradí od 1. listopadu 2016 kupující 

Novela se týká všech kupních smluv doručených katastrálnímu úřadu od 1. listopadu 2016. Daň bude placena podle toho, kdy byl podán návrh s podepsanou smlouvou o převodu nemovitosti na příslušný katastr nemovitostí, datum podpisu smlouvy nebude pro platbu daně rozhodující.

Institut ručitele, kterým byla druhá smluvní strana, se ruší. Smluvní strany se nebudou moci ani dohodnout odlišně od ustanovení zákona, jak tomu bylo doposud. Pokud by se dohodly, že bude daň hradit převodce /prodávající/, bude toto ujednání neplatné.

Výše daně se nemění, zůstává na 4%.