MGR. BLANKA MÜLLER                         

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů

Specializujeme se na právní poradenství a zastupování před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) ve věci mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů.

Mezinárodním únosem dítěte matkou nebo otcem je dle Haagské úmluvy
o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí protiprávní přemístění dítěte
z místa jeho obvyklého bydliště do jiného státu nebo jeho protiprávní zadržení v jiném státě
,
v důsledku kterého došlo k porušení práva péče o dítě.

Cílem Haagské úmluvy je ochrana dětí před negativními účinky jejich protiprávního přemístění
a bezodkladný návrat dítěte do místa obvyklého bydliště. Protože ČR je členským státem Evropské unie, přednostně se použije v případech, kdy dítě bylo do ČR přemístěno z jiného členského státu EU, Nařízení Rady (ES) 2201/2003 (tzv. Brusel II bis).

Návratové řízení (řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí) je upraveno v ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění. Návratové řízení není řízením opatrovnickým, soud zde nesvěřuje dítě do péče jednoho
z rodičů. Soud pouze rozhoduje o navrácení či nenavrácení dítěte, které bylo přemístěno.