MGR. BLANKA MÜLLER                         

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů


Mezinárodní únos dítěte neboli rodičovský únos bohužel není u binacionálních párů nic výjimečného. Mnohdy se ho rodič dopustí, aniž by věděl, že jedná protiprávně. 

Jelikož se naše advokátní kancelář specializuje na binacionální rozvody a rozchody, často řešíme i mezinárodní únosy dětí rodičem. Jsme připraveni Vám poskytnout právní poradenství v této oblasti, zastupovat Vás před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Velmi důležitá je také prevence. Poskytneme Vám informace, jak riziko rodičovského únosu dítěte minimalizovat.


Mezinárodním únosem dítěte matkou nebo otcem je dle Haagské úmluvy
o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí protiprávní přemístění dítěte
z místa jeho obvyklého bydliště do jiného státu nebo jeho protiprávní zadržení v jiném státě, v důsledku kterého došlo k porušení práva péče o dítě.

Cílem Haagské úmluvy je ochrana dětí před negativními účinky jejich protiprávního přemístění a bezodkladný návrat dítěte do místa obvyklého bydliště. Protože ČR je členským státem Evropské unie, přednostně se použije v případech, kdy dítě bylo do ČR přemístěno z jiného členského státu EU, Nařízení Rady (ES) 2201/2003 (tzv. Brusel II bis).

Návratové řízení (řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí) je upraveno v ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění. Návratové řízení není řízením opatrovnickým, soud zde nesvěřuje dítě do péče jednoho z rodičů. Soud pouze rozhoduje o navrácení či nenavrácení dítěte, které bylo přemístěno.