MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů


Mezinárodní únos dítěte neboli rodičovský únos bohužel není u binacionálních párů nic výjimečného. Mnohdy se ho rodič dopustí, aniž by věděl, že jedná protiprávně. 

Jelikož se naše advokátní kancelář specializuje na binacionální rozvody a rozchody, často řešíme i mezinárodní únosy dětí rodičem. Jsme připraveni Vám poskytnout právní poradenství v této oblasti, zastupovat Vás před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Velmi důležitá je také prevence. Poskytneme Vám informace, jak riziko rodičovského únosu dítěte minimalizovat.

Právní služby v oblasti rodinného práva a rozvodů jsme doposud poskytovali párům z následujících zemí: Albánie, Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Malajsie, Mauricius, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, USA, Velká Británie. 

Mezinárodním únosem dítěte matkou nebo otcem je dle Haagské úmluvy
o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí protiprávní přemístění dítěte
z místa jeho obvyklého bydliště do jiného státu nebo jeho protiprávní zadržení v jiném státě, v důsledku kterého došlo k porušení práva péče o dítě.

Cílem Haagské úmluvy je ochrana dětí před negativními účinky jejich protiprávního přemístění a bezodkladný návrat dítěte do místa obvyklého bydliště. Protože ČR je členským státem Evropské unie, přednostně se použije v případech, kdy dítě bylo do ČR přemístěno z jiného členského státu EU, Nařízení Rady (ES) 2019/1111 (tzv. Nařízení Brussel II ter).

Návratové řízení (řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí) je upraveno v ust. § 478 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění. Návratové řízení není řízením opatrovnickým, soud zde nesvěřuje dítě do péče jednoho z rodičů. Soud pouze rozhoduje o navrácení či nenavrácení dítěte, které bylo přemístěno.