MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rodinné právo, rozvody, vypořádání společného jmění manželů, rozvody s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí


Naše kancelář se již od svého vzniku v roce 2012 specializuje na rodinné právo

Právní služby tak poskytujeme ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí, úpravy styku s dětmi,  rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, výživného nebo příspěvku na výživu neprovdané matky.

Zaměřujeme se na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem. Řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, tedy neoprávněné přemístění dítěte rodičem do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo zadržování dítěte rodičem v jiném státě než je místo obvyklého pobytu dítěte bez souhlasu druhého rodiče. 

Právní služby v oblasti rodinného práva a rozvodů jsme doposud poskytovali párům z následujících zemí: Albánie, Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Malajsie, Mauricius, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, USA, Velká Británie. 

Ke každému případu přistupujeme individuálně. V případě rozvodu se snažíme u zpravidla rozhádaných stran docílit dohody, a to zvláště tam, kde jsou předmětem sporů děti. Ne vždy je to ale možné. V takovém případě zastupujeme naše klienty před soudy.

Právní služby poskytujeme také ve věcech náhradního mateřství, zrušení registrovaného partnerství nebo v případě náhradní péče, ať už se jedná o osvojení, pěstounskou péči, ústavní či ochrannou výchovu.

Jsme přesvědčeni, že v případě sporů o děti či o majetek platí dvojnásob, že investice
do dobrého advokáta a přenechání věci k řešení odborníkovi, se vyplatí.

Smlouvy upravující společné jmění manželů

 • Předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • Smlouvy o zúžení či zrušení společného jmění manželů (SJM), uzavírané za trvání manželsví

Svěření dítěte do péče, výživné, styk s dětmi       

 • Úprava poměrů nezletilých dětí, úprava styku s dětmi
 • Úprava poměrů nezletilých dětí 
  s mezinárodním prvkem, úprava styku 
  s dětmi
 • Výživné k nezletilým i zletilým dětem
 • Výživné k manželovi, rozvedenému manželovi
 • Příspěvek na výživu neprovdané matky
 • Sepsání dohody o úpravě poměrů
  nezletilých dětí či jiných dohod
 • Zastupování v soudním řízení

Mezinárodní únosy dětí

 • Zastupování před Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD)
 • Zastupování v soudním řízení

Vymáhání výživného       

 • Na nezletilé i zletilé děti
 • Výživného neprovdané matky a některých nákladů neprovdané matky
 • Manžela
 • Bývalého manžela

Určení otcovství        

 • Určení otcovství
 • Popření otcovství
 • Zastupování v soudním řízení

Náhradní mateřství

 • Právní poradenství
 • Sepsání dohod

Rozvody a rozchody
Rozvody a rozchody s mezinárodním prvkem

 • Rozchody
 • Rozvody (sporné i nesporné)
 • Binacionální sňatky, rozvody a rozchody, rozvody a rozchody s mezinárodním prvkem "mezinárodní rozvody"
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem, úprava styku s dětmi
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
  s mezinárodním prvkem, úprava styku 
  s dětmi
 • Mezinárodní únosy dětí
 • Výživné k manželovi, rozvedenému manželovi
 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • Zastupování klienta v mimosoudním jednání
  s bývalým partnerem, snaha dospět
  k dohodě
 • Sepsání dohody o úpravě poměrů 
  nezletilých dětí, dohody o vypořádání SJM či jiných dohod
 • Řešení komplikovaných rozvodů
 • Zastupování v soudním řízení

Zrušení registrovaného partnerství

 • Sepsání návrhu na zrušení registrovaného partnerství
 • Zastupování v soudním řízení

Osvojení (adopce)

Zájemcům o adopci poskytujeme zejména

 • právní poradenství při rozhodování, zda adoptovat dítě
 • poskytnutí informací o právních důsledcích adopce
 • právní služby v procesu adopce
 • informace o podmínkách adopce

Pěstnounská péče
Ústavní výchova
Ochranná výchova