MGR. BLANKA MÜLLER                   

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rodinné právo, rozvody, rozvody s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí


Naše kancelář se již od svého vzniku v roce 2012 specializuje na rodinné právo

Právní služby tak poskytujeme ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí, úpravy styku s dětmi,  rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, výživného nebo příspěvku na výživu neprovdané matky.

Zaměřujeme se na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem. Řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, tedy neoprávněné přemístění dítěte rodičem do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo zadržování dítěte rodičem v jiném státě než je místo obvyklého pobytu dítěte bez souhlasu druhého rodiče. 

Ke každému případu přistupujeme individuálně. V případě rozvodu se snažíme u zpravidla rozhádaných stran docílit dohody, a to zvláště tam, kde jsou předmětem sporů děti. Ne vždy je to ale možné. V takovém případě zastupujeme naše klienty před soudy. 

Právní služby poskytujeme také ve věcech náhradního mateřství, zrušení registrovaného partnerství nebo v případě náhradní péče, ať už se jedná o osvojení, pěstounskou péči, ústavní či ochrannou výchovu.

Jsme přesvědčeni, že v případě sporů o děti či o majetek platí dvojnásob, že investice
do dobrého advokáta a přenechání věci k řešení odborníkovi, se vyplatí.

Smlouvy upravující společné jmění manželů

 • Předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • Smlouvy o zúžení či zrušení společného jmění manželů (SJM), uzavírané za trvání manželsví

Svěření dítěte do péče, výživné, styk s dětmi       

 • Úprava poměrů nezletilých dětí, úprava styku s dětmi
 • Úprava poměrů nezletilých dětí 
  s mezinárodním prvkem, úprava styku 
  s dětmi
 • Výživné k nezletilým i zletilým dětem
 • Výživné k manželovi, rozvedenému manželovi
 • Příspěvek na výživu neprovdané matky
 • Sepsání dohody o úpravě poměrů
  nezletilých dětí či jiných dohod
 • Zastupování v soudním řízení

Mezinárodní únosy dětí

 • Zastupování před Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD)
 • Zastupování v soudním řízení

Vymáhání výživného       

 • Na nezletilé i zletilé děti
 • Výživného neprovdané matky a některých nákladů neprovdané matky
 • Manžela
 • Bývalého manžela

Určení otcovství        

 • Určení otcovství
 • Popření otcovství
 • Zastupování v soudním řízení

Náhradní mateřství

 • Právní poradenství
 • Sepsání dohod

Rozvody a rozchody
Rozvody a rozchody s mezinárodním prvkem

 • Rozchody
 • Rozvody (sporné i nesporné)
 • Binacionální sňatky, rozvody a rozchody, rozvody a rozchody s mezinárodním prvkem "mezinárodní rozvody"
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem, úprava styku s dětmi
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
  s mezinárodním prvkem, úprava styku 
  s dětmi
 • Mezinárodní únosy dětí
 • Výživné k manželovi, rozvedenému manželovi
 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • Zastupování klienta v mimosoudním jednání
  s bývalým partnerem, snaha dospět
  k dohodě
 • Sepsání dohody o úpravě poměrů 
  nezletilých dětí, dohody o vypořádání SJM či jiných dohod
 • Řešení komplikovaných rozvodů
 • Zastupování v soudním řízení

Zrušení registrovaného partnerství

 • Sepsání návrhu na zrušení registrovaného partnerství
 • Zastupování v soudním řízení

Osvojení (adopce)

Zájemcům o adopci poskytujeme zejména

 • právní poradenství při rozhodování, zda adoptovat dítě
 • poskytnutí informací o právních důsledcích adopce
 • právní služby v procesu adopce
 • informace o podmínkách adopce

Pěstnounská péče
Ústavní výchova
Ochranná výchova