MGR. BLANKA MÜLLER

     Aktuality, novely, články

Nový občanský zákoník

1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém včetně navazujících právních předpisů. Všechny tyto zákony zasahují do života každého z nás. Mění zažité civilní právo, je tedy nutné vždy zkontrolovat, zda není potřeba přizpůsobit užívané vzory smluv nové právní úpravě a jestli při nastalých právních změnách, týkajících se společností, lze pokračovat v zaběhnutých dosavadních postupech či co všechno je potřeba nové právní úpravě přizpůsobit. V této souvislosti skončila k 31. prosinci 2013 účinnost následujících zákonů:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech