MGR. BLANKA MÜLLER                           

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozsáhlá novela veterinárního zákona

1. listopadu 2017 nabyla účinnosti rozsáhlá novela veterinárního zákona. Novela zavedla řadu změn. Jedná se zejména o změny pro chovatele psů, provozovatele útulků pro toulavá                 a opuštěná zvířata a změny pro malé zemědělce.

Novela by měla značně zkomplikovat existenci množíren psů, kde zvířata žijí v hrůzných podmínkách a dochází k jejich týrání. Chovatel, který má pět a více fen starších 12 měsíců, je nyní povinen tuto skutečnost oznámit příslušné krajské veterinární správě, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných fen starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, jejichž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis
a na osoby, jejichž právo držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, psů vodících, asistenčních, psů určených     k odhalování výbušnin a loveckých psů.

Dále novela ukládá s účinností od 1. ledna 2020 povinnost označovat psy čipem.

Další změnou je povinnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata se registrovat. Cílem tohoto opatření je, aby tato zařízení byla pod veterinárním dozorem a zabránilo se tak chodu útulků, které zvířatům poskytují nedostatečnou péči.

Nově mohou být domácí porážkou poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata   s vyjímkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. V případě domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců, může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně.

Maso a orgány jatečních zvířat z domácí porážky jsou určeny v případě masa a orgánů skotu pro spotřebu osob tvořících domácnost chovatele, v případě masa a orgánů ostatních jatečních zvířat např. prasat i pro spotřebu osob blízkých chovateli. Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel povinen písemně oznámit příslušné krajské veterinární správě, a to nejméně 3 dny před jejím konáním.

Novela významnou měrou rozšiřuje rozsah odborných veterinárních úkonů (např. při aplikaci léčiv), které může chovatel na svém hospodářství u jím chovaných hospodářských zvířat provádět sám.